DONAȚII

Puteți direcționa către Partidul România Rațională 3,5% din impozitul pe

 • venituri din salarii și asimilate salariilor;
 • venituri din pensii;
 • venituri din activități independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;
 • venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
completând declarația 230 de mai jos

DESCARCĂ DECLARAȚIA 230

Termen de depunere - până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Formularul se completează în două exemplare

Formularele completate se pot depune:

 • a) prin poștă, în mod individual;
 • b) prin poștă, pe bază de borderou;
 • c) direct la registratura organului fiscal, în mod individual;
 • d) direct la registratura organului fiscal, pe bază de borderou;
 • e) prin intermediul serviciului Spațiul privat virtual.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 334 din 17 iulie 2006 (**republicată**) privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale,
Art.3 
(1) Sursele de finanțare a activității unui partid politic sunt:
a) cotizații ale membrilor de partid;
b) donații, legate și alte liberalități;
c) venituri provenite din activități proprii, conform art. 16;
d) subvenții de la bugetul de stat;
e) împrumuturi în bani de la persoane fizice și juridice.

 

Art.6
(1) Donațiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăși 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
(2) Donațiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(3) Donațiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(4) Suma totală a donațiilor făcute de persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăși limitele prevăzute la alin. (2) și (3).
(5) Valoarea de piață a bunurilor mobile și imobile donate partidului, precum și a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include în valoarea donațiilor, în limitele prevăzute la alin. (1), (2) și (3).
(6) Evaluarea bunurilor și serviciilor prevăzute la alin. (5) se efectuează de către evaluatori autorizați potrivit Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare.
(7) Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuării donației, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau la bugetele locale să facă donații partidelor politice, cu excepția situației când au de recuperat sume mai mari decât datoria proprie.
(8) La efectuarea donației, partidul politic are obligația de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declarații pe propria răspundere privind respectarea condiției prevăzute la alin. (7).
(9) Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către partidele politice, a donațiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obține un avantaj economic sau cu încălcarea dispozițiilor alin. (8).